Rabu, 25 Juli 2012


At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
2 Imam Nawawi
PENGANTAR PENERBIT
ALQURAN ADALAH KITAB SAMAWI TERAKHIR
Sidang pembaca rahimakumullah…
Segala puji dan puja hanya patut ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla
yang menurunkan kitab suci kepada hamba-hambaNya yaitu Al-Qur’an.
Sholawat serta salam patut ditujukkan kepada kekasihNya yaitu penghulu
kita Nabi Muhammad saw. Demikian juga kepada ahlul  bait dan para
sahabatnya sekalian.
Allah Taala berfirman, “Allah tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha
Hidup dan Maha Berdiri Sendiri. Dia menurunkan kitab Alquran padamu
(Muhammad) dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah lebih
dulu daripadanya dan juga menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelum
(Alquran diturunkan, Taurat dan Injil itu) menjadi  petunjuk bagi manusia.
Dan Dia menurunkan Al-Furqan (Alquran).” (Q.S. Ali Imran 3:24)
KEISTIMEWAAN ALQURAN
Kitab suci Alquran memiliki keistimewaan-keistimewaan yang dapat
dibedakan dari kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, di antaranya
ialah:
1. Al quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang
pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil dan
lain-lain. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Alquran juga
mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab
suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan  kepada Allah Yang
Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada
hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan,  berakhlak luhur serta
berbudi mulia dan lain-lain.
Allah Taala berfirman, “Kami menurunkan kitab Alquran kepadamu
(Muhammad) dengan sebenarnya, untuk membenarkan dan menjaga kitab
yang terdahulu sebelumnya. Maka dari itu, putuskanlah hukum di antara
sesama mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan engkau
ikuti nafsu mereka yang membelokkan engkau dari kebenaran yang sudah
datang padamu. Untuk masing-masing dari kamu semua  Kami tetapkan
aturan dan jalan.” (Q.S. Al-Maidah:48)
Jelas bahwa Allah swt. sudah menurunkan kitab suci Alquran kepada
Nabi Muhammad saw. dengan disertai kebenaran mengenai apa saja yang
terkandung di dalamnya, juga membenarkan isi kitab-kitab suci yang
diturunkan oleh Allah Taala sebelum Alquran sendiri yakni kitab-kitab Allah At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
3 Imam Nawawi
yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah  saw. Bahkan sebagai
pemeriksa, peneliti, penyelidik dari semuanya. Oleh sebab itu Alquran
dengan terus terang dan tanpa ragu-ragu menetapkan  mana yang benar,
tetapi juga menjelaskan mana yang merupakan pengubahan, pergantian,
penyimpangan dan pertukaran dari yang murni dan asli.
Selanjutnya dalam ayat di atas disebutkan pula bahwa Allah Taala
memerintahkan kepada nabi supaya dalam memutuskan segala persoalan
yang timbul di antara seluruh umat manusia ini dengan menggunakan
hukum dari Alquran, baik orang-orang yang beragama  Islam atau pun
golongan ahlul kitab (kaum Nasrani dan Yahudi) dan  jangan sampai
mengikuti hawa nafsu mereka sendiri saja.
Dijelaskan pula bahwa setiap umat oleh Allah swt. diberikan syariat
dan jalan dalam hukum-hukum amaliah yang sesuai dengan persiapan serta
kemampuan mereka.
Adapun yang berhubungan dengan persoalan akidah, ibadah, adab,
sopan santun serta halal dan haram, juga yang ada hubungannya dengan
sesuatu yang tidak akan berbeda karena perubahan masa dan tempat, maka
semuanya dijadikan seragam dan hanya satu macam, sebagaimana yang
tertera dalam agama-agama lain yang bersumber dari wahyu Allah swt.
Allah Taala berfirman, “Allah telah menetapkan agama untukmu
semua yang telah diwasiatkan oleh-Nya kepada Nuh dan apa yang telah
Kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, (yang semua serupa saja)
yakni hendaklah kamu semua menegakkan agama yang benar dan janganlah
kamu sekalian berpecah-belah.” (Q.S. Asy-Syura:13)
Seterusnya lalu dibuang beberapa hukum yang berhubungan dengan
amaliah yang dahulu dan diganti dengan syariat Islam yang merupakan
syariat terakhir yang kekal serta sesuai untuk diterapkan dalam segala waktu
dan tempat. Oleh sebab itu, maka akidah pun menjadi satu macam,
sedangkan syariat berbeda disesuaikan dengan kondisi zaman masingmasing umat.
2. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Alquran adalah kalam Allah yang
terakhir untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada
umat manusia, inilah yang dikehendaki oleh Allah Taala supaya tetap
sepanjang masa, kekal untuk selama-lamanya. Maka dari itu jagalah kitab
Alquran agar tidak dikotori oleh tangan-tangan yang hendak mengotori
kesuciannya, hendak mengubah kemurniannya, hendak mengganti isi yang
sebenarnya atau pun hendak menyusupkan sesuatu dari luar atau
mengurangi kelengkapannya.
Allah Taala berfirman, “Sesungguhnya Alquran adalah kitab yang
mulia. Tidak akan dihinggapi oleh kebatilan (kepalsuan), baik dari hadapan
atau pun dari belakangnya. Itulah wahyu yang turun dari Tuhan yang Maha
Bijaksana lagi Terpuji.” (Q.S. Fushshilat:41-42)  At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
4 Imam Nawawi
Allah Taala berfirman pula, “Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkan
peringatan (Alquran) dan sesungguhnya Kami pasti melindunginya (dari
kepalsuan).” (Q.S. Al-Hijr:9)
Adapun tujuan menjaga dan melindungi Alquran dari kebatilan,
kepalsuan dan pengubahan tidak lain hanya agar supaya hujah Allah akan
tetap tegak di hadapan seluruh manusia, sehingga Allah Taala dapat
mewarisi bumi ini dan siapa yang ada di atas permukaannya.
3. Kitab Suci Alquran yang dikehendaki oleh Allah Taala akan
kekekalannya, tidak mungkin pada suatu hari nanti akan terjadi bahwa suatu
ilmu pengetahuan akan mencapai titik hakikat yang bertentangan dengan
hakikat yang tercantum di dalam ayat Alquran. Sebabnya tidak lain karena
Alquran adalah firman Allah Taala, sedang keadaan yang terjadi di dalam
alam semesta ini semuanya merupakan karya Allah Taala pula. Dapat
dipastikan bahwa firman dan amal perbuatan Allah tidak mungkin
bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Bahkan yang dapat terjadi
ialah bahwa yang satu akan membenarkan yang lain. Dari sudut inilah, maka
kita menyaksikan sendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh
ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang
terkandung dalam Alquran. Jadi apa yang ditemukan adalah memperkokoh
dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah swt.
sendiri.
Dalam hal ini baiklah kita ambil firman-Nya, “Akan  Kami (Allah)
perlihatkan kepada mereka kelak bukti-bukti kekuasaan Kami disegenap
penjuru dunia ini dan bahkan pada diri mereka sendiri, sampai jelas kepada
mereka bahwa Alquran adalah benar. Belum cukupkah bahwa Tuhanmu
Maha Menyaksikan segala sesuatu?” (Q.S. Fushshilat:53)
4. Allah swt. berkehendak supaya kalimat-Nya disiarkan dan
disampaikan kepada semua akal pikiran dan pendengaran, sehingga menjadi
suatu kenyataan dan perbuatan. Kehendak semacam ini tidak mungkin
berhasil, kecuali jika kalimat-kalimat itu sendiri benar-benar mudah diingat,
dihafal serta dipahami. Oleh karena itu Alquran sengaja diturunkan oleh
Allah Taala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar
bagi siapa pun untuk memahaminya dan tidak sukar pula mengamalkannya,
asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat.
Allah Taala berfirman, “Sungguh Kami (Allah) telah membuat mudah
pada Alquran untuk diingat dan dipahami. Tetapi adakah orang yang
mengambil pelajaran?” (Q.S. Al-Qamar:17)
Di antara bukti kemudahan bahasa yang digunakan oleh Alquran ialah
banyak sekali orang-orang yang hafal di luar kepala, baik dari kaum lelaki,
wanita, anak-anak, orang-orang tua, orang kaya atau miskin dan lain-lain
sebagainya. Mereka mengulang-ulangi bacaannya di rumah atau mesjid.
Tidak henti-hentinya suara orang-orang yang mencintai Alquran At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
5 Imam Nawawi
berkumandang di seluruh penjuru bumi. Sudah barang tentu tidak ada satu
kitab pun yang mendapatkan keistimewaan melebihi Alquran.
Bahkan dengan berbagai keistimewaan di atas, jelas Alquran tidak ada
bandingannya dalam hal pengaruhnya terhadap hati atau kehebatan
pimpinan dan cara memberikan petunjuknya, juga tidak dapat dicarikan
persamaan dalam hal kandungan serta kemuliaan tujuannya. Oleh sebab itu
dapat diyakini bahwa Alquran adalah mutlak sebaik-baik kitab yang ada.
Kitab ini ini membahas perkara-perkara yang sangat penting diketahui
oleh setiap orang Islam karena kitab ini membicarakan berbagai hal yang
berkaitan dengan adab kita menjalin interaksi dengan kitab suci kita -AlQur’an al-Karim.
 Dalam garis besarnya, kitab ini mengandung sembilan bagian
dan sebuah mukadimah yang menjelaskan secara ringkas latar-belakang dan
kandungan kitab ini secara keseluruhan. Kemudian diteruskan dengan
riwayat hidup Imam Nawawi.
Adapun kesembilan bagian yang menjadi inti kitab ini adalah:
• KEUTAMAAN MEMBACA DAN MENGKAJI AL-QUR’AN
• KELEBIHAN ORANG YANG MEMBACA AL-QUR’AN
• MENGHORMATI DAN MEMULIAKAN GOLONGAN ALQUR’AN
• PANDUAN MENGAJAR DAN BELAJAR AL-QUR’AN
• PANDUAN MENGHAFAZ AL-QUR’AN
• ADAB DAN ETIKA MEMBACA AL-QUR’AN
• ADAB BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR’AN
• AYAT DAN SURAT YANG DIUTAMAKAN MEMBACANYA
PADA WAKTU-WAKTU TERTENTU
• RIWAYAT PENULISAN MUSHAF AL-QUR’AN
Dengan pengantar yang amat singkat ini, kami dengan bangga
mempersembahkan kepada Anda sebuah kitab besar - Al-Adzkaar lin Nawawi
dan At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran - karya ulama besar - Abu Zakariya
Yahya Muhyiddin bin Syaraf bin Hizam An-Nawawi atau yang amat dikenal
sebagai Iman Nawawi. Semoga Anda menjadi insan kamil – insan yang
benar-benar sempurna sebagaimana tujuan asali kita  semua diciptakan.
Selamat membaca. Semoga Allah swt selalu bersama kita. Amin ya
Rabbi’alamin.
- Penerbit At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
6 Imam Nawawi
PENDAHULUAN

N.B.Maaf tulisan diatas belum disempurnakan.

Sumber :
http://www.kajian.net

Lencana Facebook

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Blog ini?

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Ada kesalahan di dalam gadget ini

MOTTO

Kami tidak malu menerima saran & kritik anda...